Trăng soi hoa sớm, rực rỡ đuốc hoa

Trăng soi hoa sớm, rực rỡ đuốc hoa
Gặp lúc yến về, điềm lành yến ngọc Trăng soi hoa sớm, rực rỡ đuốc hoa
Gặp lúc yến về, điềm lành yến ngọc