Mây trùm dương xuân anh vũ bay

Mây trùm dương xuân anh vũ bay
Luật theo thái lữ phượng hoàng lạ Mây trùm dương xuân anh vũ bay
Luật theo thái lữ phượng hoàng lạ