Liễu xanh rợp bóng trướng xuân ấm

Liễu xanh rợp bóng trướng xuân ấm
Đào tơ tươi đẹp rượu cẩn hồng Liễu xanh rợp bóng trướng xuân ấm
Đào tơ tươi đẹp rượu cẩn hồng