Ngâm liễu biếc khúc phượng đón gió

Ngâm liễu biếc khúc phượng đón gió
Say xuân hồng hoa đào gặp mưa Ngâm liễu biếc khúc phượng đón gió
Say xuân hồng hoa đào gặp mưa