Sắc liễu tươi mày soi kính đẹp

Sắc liễu tươi mày soi kính đẹp
Đào hoa rạng mặt động phòng xuân Sắc liễu tươi mày soi kính đẹp
Đào hoa rạng mặt động phòng xuân