Mưa nhợt xóm hoa uyên phải ẩn

Mưa nhợt xóm hoa uyên phải ẩn
Khói xanh trang biếc phượng đều kêu Mưa nhợt xóm hoa uyên phải ẩn
Khói xanh trang biếc phượng đều kêu