Nhạc tấu hoàng chung vui phượng bạn

Nhạc tấu hoàng chung vui phượng bạn
Thơ đề lá đỏ vịnh đào hoa Nhạc tấu hoàng chung vui phượng bạn
Thơ đề lá đỏ vịnh đào hoa