Trướng ấm gió xuân tiếng oanh thỏ thẻ

Trướng ấm gió xuân tiếng oanh thỏ thẻ
Rượu cẩn đầy chén hoa đào xinh tươi Trướng ấm gió xuân tiếng oanh thỏ thẻ
Rượu cẩn đầy chén hoa đào xinh tươi