Ao biếc súng sen chung rễ nở

Ao biếc súng sen chung rễ nở
Màn thêu loan phượng kết đồng tâm Ao biếc súng sen chung rễ nở
Màn thêu loan phượng kết đồng tâm