Gương thuỷ tinh thấy ảnh hoa sen

Gương thuỷ tinh thấy ảnh hoa sen
Chén anh vũ toả hương lá trúc Gương thuỷ tinh thấy ảnh hoa sen
Chén anh vũ toả hương lá trúc