Mới tháng tư cầm sắt hài hoà

Mới tháng tư cầm sắt hài hoà
Mừng ba canh hùng bi vào mộng Mới tháng tư cầm sắt hài hoà
Mừng ba canh hùng bi vào mộng