Bút nhờ gió ấm tô mày đẹp

Bút nhờ gió ấm tô mày đẹp
Lan tốt bên thềm mộng toả hương Bút nhờ gió ấm tô mày đẹp
Lan tốt bên thềm mộng toả hương