Năm mới, hạnh phúc bình an đến.

Năm mới, hạnh phúc bình an đến.
Ngày xuân, vinh hoa phú quý về. Năm mới, hạnh phúc bình an đến.
Ngày xuân, vinh hoa phú quý về.