Oanh ca, yến múa mừng xuân trẻ

Oanh ca, yến múa mừng xuân trẻ
Nước thịnh, dân giàu hưởng phúc chung Oanh ca, yến múa mừng xuân trẻ
Nước thịnh, dân giàu hưởng phúc chung