Phong cảnh thanh cao xuân mãi

Phong cảnh thanh cao xuân mãi
Thần tiên vui thú cảnh đời đời Phong cảnh thanh cao xuân mãi
Thần tiên vui thú cảnh đời đời