Bên bạn tốt mưa mai mây cuốn

Bên bạn tốt mưa mai mây cuốn
Đẹp tân trang hoa lựu giống xưa Bên bạn tốt mưa mai mây cuốn
Đẹp tân trang hoa lựu giống xưa