Sách mang cỏ đến ngoài song biếc

Sách mang cỏ đến ngoài song biếc
Phù dung hoa hướng khách khoe hồng Sách mang cỏ đến ngoài song biếc
Phù dung hoa hướng khách khoe hồng