Xuân sắc chiếu dao đài, một khúc tiêu hay vời phượng đẹp

Xuân sắc chiếu dao đài, một khúc tiêu hay vời phượng đẹp
Gió thơm trong tiếng sắt, vài hàng chữ gấm gửi rồng xanh Xuân sắc chiếu dao đài, một khúc tiêu hay vời phượng đẹp
Gió thơm trong tiếng sắt, vài hàng chữ gấm gửi rồng xanh