Rượu nho cùng rượu cẩn thơm ngát

Rượu nho cùng rượu cẩn thơm ngát
Hoa đuốc bên hoa lựu rực màu Rượu nho cùng rượu cẩn thơm ngát
Hoa đuốc bên hoa lựu rực màu