Rượu mời ngày nóng anh vũ bay

Rượu mời ngày nóng anh vũ bay
Khúc tấu nồm nam phượng hoàng lại Rượu mời ngày nóng anh vũ bay
Khúc tấu nồm nam phượng hoàng lại