Nắng gắt tiêu vàng, nhà vàng hiện

Nắng gắt tiêu vàng, nhà vàng hiện
Hoa sen nhả ngọc, người ngọc về Nắng gắt tiêu vàng, nhà vàng hiện
Hoa sen nhả ngọc, người ngọc về