Ánh đuốc rèm thêu rạng vẻ bút

Ánh đuốc rèm thêu rạng vẻ bút
Chén trao ngày nóng vẽ tươi mày Ánh đuốc rèm thêu rạng vẻ bút
Chén trao ngày nóng vẽ tươi mày