Ánh đuốc rèm thêu, kim phượng đẹp

Ánh đuốc rèm thêu, kim phượng đẹp
Chén trao ngày nóng, ngọc lan tươi Ánh đuốc rèm thêu, kim phượng đẹp
Chén trao ngày nóng, ngọc lan tươi