Cầu thước ngời trăng người tựa ngọc

Cầu thước ngời trăng người tựa ngọc
Bến trâu sao sáng rượu như lan Cầu thước ngời trăng người tựa ngọc
Bến trâu sao sáng rượu như lan