Lá thắm mới sinh, trướng xuân ấm

Lá thắm mới sinh, trướng xuân ấm
Ngân hà vừa vượt, hương đêm nồng Lá thắm mới sinh, trướng xuân ấm
Ngân hà vừa vượt, hương đêm nồng