Cầu ô khéo vượt hai sao hội

Cầu ô khéo vượt hai sao hội
Bói phượng hài hòa trăm thuở yên Cầu ô khéo vượt hai sao hội
Bói phượng hài hòa trăm thuở yên