Đêm trước cầu ô đoán điềm tốt

Đêm trước cầu ô đoán điềm tốt
Tối nay điện nguyệt hội tiên nga Đêm trước cầu ô đoán điềm tốt
Tối nay điện nguyệt hội tiên nga