Hiên ngọc lắng trong ngời kính ngọc

Hiên ngọc lắng trong ngời kính ngọc
Gió vàng thấp thoáng bóng xiêm vàng Hiên ngọc lắng trong ngời kính ngọc
Gió vàng thấp thoáng bóng xiêm vàng