Duyên nhờ nguyệt lão, dưa đang vụ

Duyên nhờ nguyệt lão, dưa đang vụ
Mừng thấy dung nhan, ánh sắc hoa Duyên nhờ nguyệt lão, dưa đang vụ
Mừng thấy dung nhan, ánh sắc hoa