Trời định giai kỳ, hiên ngọc mừng xem sẻ vàng múa

Trời định giai kỳ, hiên ngọc mừng xem sẻ vàng múa
Người vui việc tốt, nhàhoa vui nghe loan hót hay Trời định giai kỳ, hiên ngọc mừng xem sẻ vàng múa
Người vui việc tốt, nhàhoa vui nghe loan hót hay