Thu muộn mừng làm khách vin quế

Thu muộn mừng làm khách vin quế
Đêm vắng vui là kẻ vẽ mày Thu muộn mừng làm khách vin quế
Đêm vắng vui là kẻ vẽ mày