Đan quế hương bay kim ốc đẹp

Đan quế hương bay kim ốc đẹp
Hồng trang óng ánh, ngọc đường tươi Đan quế hương bay kim ốc đẹp
Hồng trang óng ánh, ngọc đường tươi