Trăng hoa vẻ mới nên tìm liễu

Trăng hoa vẻ mới nên tìm liễu
Cỏ thơm bạn tốt sớm trồng lan Trăng hoa vẻ mới nên tìm liễu
Cỏ thơm bạn tốt sớm trồng lan