Độ hoa sớm đúng giờ hoa đuốc

Độ hoa sớm đúng giờ hoa đuốc
Nguyệt lão se sánh bước cung trăng Độ hoa sớm đúng giờ hoa đuốc
Nguyệt lão se sánh bước cung trăng