Sớm hoa ngày ấm loan xanh múa

Sớm hoa ngày ấm loan xanh múa
Liễu bông gió thuận én biếc bay Sớm hoa ngày ấm loan xanh múa
Liễu bông gió thuận én biếc bay