Huyên dã bắc đường sương lạnh khóa

Huyên dã bắc đường sương lạnh khóa
Vụ chìm tây hải khói chiều phong Huyên dã bắc đường sương lạnh khóa
Vụ chìm tây hải khói chiều phong