Sao quí mây mờ trang các lạnh

Sao quí mây mờ trang các lạnh
Hoa huyên sương giá dệt màn hàn Sao quí mây mờ trang các lạnh
Hoa huyên sương giá dệt màn hàn