Hoa rụng màn huyên xuân đi sớm

Hoa rụng màn huyên xuân đi sớm
Quang hàn sao vụ tối đến chìm Hoa rụng màn huyên xuân đi sớm
Quang hàn sao vụ tối đến chìm