Kết mối đồng tâm non biển chặt

Kết mối đồng tâm non biển chặt
Cây thành liền rễ đất trời lâu Kết mối đồng tâm non biển chặt
Cây thành liền rễ đất trời lâu