Vui hợp cẩn hai lần đuốc sáng

Vui hợp cẩn hai lần đuốc sáng
Vịnh nghi gia một khúc ca thanh Vui hợp cẩn hai lần đuốc sáng
Vịnh nghi gia một khúc ca thanh