Đuốc hoa rực rỡ gác phù dung

Đuốc hoa rực rỡ gác phù dung
Rượu cẩn nổi hương ly hổ phách Đuốc hoa rực rỡ gác phù dung
Rượu cẩn nổi hương ly hổ phách