Một sắc hoa mơ hương chục dặm

Một sắc hoa mơ hương chục dặm
Hai hàng đuốc thắp sáng ba canh Một sắc hoa mơ hương chục dặm
Hai hàng đuốc thắp sáng ba canh