Một sớm mừng kết bạn ngàn năm

Một sớm mừng kết bạn ngàn năm
Trăm tuổi không thay lòng nửa tấc Một sớm mừng kết bạn ngàn năm
Trăm tuổi không thay lòng nửa tấc