Một cửa đón mừng ba xuân ấm

Một cửa đón mừng ba xuân ấm
Hai họ vui chúc trăm năm duyên Một cửa đón mừng ba xuân ấm
Hai họ vui chúc trăm năm duyên