Đôi đẹp trăm năm hòa hợp

Đôi đẹp trăm năm hòa hợp
Tri âm ngàn dặm, gặp nhau Đôi đẹp trăm năm hòa hợp
Tri âm ngàn dặm, gặp nhau