Mừng thấy mai hồng nở

Mừng thấy mai hồng nở
Vui đón thục nữ về Mừng thấy mai hồng nở
Vui đón thục nữ về