Đồng tâm làm ăn tốt

Đồng tâm làm ăn tốt
Hợp ý cảm tình sâu Đồng tâm làm ăn tốt
Hợp ý cảm tình sâu