Trăng tròn hoa đẹp

Trăng tròn hoa đẹp
Phượng múa rồng bay Trăng tròn hoa đẹp
Phượng múa rồng bay