Tương thân, tương ái, thanh xuân mãi

Tương thân, tương ái, thanh xuân mãi
Đồng đức, đồng tâm, hạnh phúc dài Tương thân, tương ái, thanh xuân mãi
Đồng đức, đồng tâm, hạnh phúc dài