Thơ vịnh bãi sông cưu đến họp

Thơ vịnh bãi sông cưu đến họp
Kinh truyền rừng quế Phượng cùng kêu Thơ vịnh bãi sông cưu đến họp
Kinh truyền rừng quế Phượng cùng kêu